<div class="entry-content l-h-2x">

      <div name="说明" data-unique="说明"></div><h2>说明</h2><p>慕课网隶属于北京奥鹏文化传媒有限公司,是一家从事互联网在线教学的网络教育企业。秉承“开拓、创新、公平、分享”的精神,将互联网特性全面的应用在教育领域,致力于为教育机构及求学者打造一站在线互动学习的教育品牌。</p><p>慕课网提供多种编程语言视频教程!资源非常多!前一段儿时间大佬@yeshan将视频都上传大盘谷歌网盘了!</p><p>因为百度云和谐力度太大。建议大家自己下载转存一下!一共分为3部分!</p><p>Tips:有少数几个视频加密的,要找这个录制视频的人去买,我问了下价格,大概几块钱吧,我也不是很清楚,绝大部分视频是没有加密的。录制视频的人与我无利益相关,我只是一个搬运工。</p><div name="PART1下载地址[230G]" data-unique="PART1下载地址[230G]"></div><h2>PART1 下载地址 [230G]</h2><p><button class="btn m-b-xs btn-success btn-addon" onclick="window.open(&quot;https://drive.google.com/file/d/1gP2tBYXK-iIjWo50YNr_r8BmC1sz17nk&quot;,&quot;blank&quot;)"><i class="glyphicon glyphicon-download"></i>单文件压缩包</button><br><button class="btn m-b-xs btn-success btn-addon" onclick="window.open(&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1PBhDFAvI-Sm9mBcA3FVkohHUU3RpyKox&quot;,&quot;blank&quot;)"><i class="glyphicon glyphicon-download"></i>分p压缩包</button><br><button class="btn m-b-xs btn-success btn-addon" onclick="window.open(&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1MmcAv0RTfzrSosfQgY0fWOE0x2u7WOe5&quot;,&quot;blank&quot;)"><i class="glyphicon glyphicon-download"></i>未压缩</button></p><p><a data-fancybox="gallery" no-pjax="" data-type="image" data-caption="01.jpg" href="https://www.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/185664531.jpg" class="light-link"><img src="https://www.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/185664531.jpg" data-original="https://www.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/185664531.jpg" alt="01.jpg" title="01.jpg" style="display: inline;"></a></p><div name="PART2下载地址[346G]" data-unique="PART2下载地址[346G]"></div><h2>PART2 下载地址 [346G]</h2><p><button class="btn m-b-xs btn-success btn-addon" onclick="window.open(&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1gzhVs52OCh4E-viN8qy5_HBUcN8TFOrG&quot;,&quot;blank&quot;)"><i class="glyphicon glyphicon-download"></i>分p压缩包</button><br><button class="btn m-b-xs btn-success btn-addon" onclick="window.open(&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1kC0NHUPdZvTZ5JXPVWa0QAQDNoMLWVjm&quot;,&quot;blank&quot;)"><i class="glyphicon glyphicon-download"></i>未压缩</button></p><p><a data-fancybox="gallery" no-pjax="" data-type="image" data-caption="02.jpg" href="https://www.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/2028598267.jpg" class="light-link"><img src="https://www.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/2028598267.jpg" data-original="https://www.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/2028598267.jpg" alt="02.jpg" title="02.jpg" style="display: inline;"></a></p><div name="PART3下载地址[344G]" data-unique="PART3下载地址[344G]"></div><h2>PART3 下载地址 [344G]</h2><p><button class="btn m-b-xs btn-success btn-addon" onclick="window.open(&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1rEs3fPUMNw9_TBmzOVAmY9Ig9Xv-ETGa&quot;,&quot;blank&quot;)"><i class="glyphicon glyphicon-download"></i>分p压缩包</button><br><button class="btn m-b-xs btn-success btn-addon" onclick="window.open(&quot;https://drive.google.com/drive/folders/1MYqVZBOZpBBZynXlIkT5HrOtPTJKYsqM&quot;,&quot;blank&quot;)"><i class="glyphicon glyphicon-download"></i>未压缩</button></p><p><a data-fancybox="gallery" no-pjax="" data-type="image" data-caption="03.jpg" href="https://cdn.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/2173732652.jpg" class="light-link"><img src="https://cdn.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/2173732652.jpg" data-original="https://cdn.lovekk.org/usr/uploads/2018/07/2173732652.jpg" alt="03.jpg" title="03.jpg" style="display: inline;"></a></p><p>文章转载自:<a href="http://www.hostloc.com/thread-457359-1-1.html" target="_blank"></a><a href="http://www.hostloc.com/thread-457359-1-1.html" target="_blank">http://www.hostloc.com/thread-457359-1-1.html</a></p>          </div>
最后修改:2018 年 09 月 06 日 12 : 31 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏!